DCE


ESL旋钮调光器

  • 高达450 W反相调光

  • 暗电阻和电容性负载

  • 可由旋钮或按键控制输入

  • 兼容所有可使用相位切割变暗的光源。

  • 20W(最小)bis 450W(最大)镇流器

  • 电子过载和短路保护

  • 兼容可调光白炽灯,紧凑型荧光灯,LED和CCFL灯

  • 使用按钮输入上下交替调光

  • CE符合标准声明

  • 手动(24V)